juin 2012

jeudi 28 juin 2012

生死场, The Field of Life and Death

mardi 26 juin 2012

生死场 Sheng si chang ou Terre de vie et de mort

jeudi 21 juin 2012

萧红看到通过霍建起i的眼睛Xiao Hong through Huo Jiangqi movies director's eyes

萧红看到通过霍建起的眼睛 Xiao Hong vue à travers les yeux du réalisateur Huo Jiangqi

mardi 12 juin 2012

端木蕻良Duan Mu Hong Liang : A New Husband in Wuhan

端木蕻良Duan Mu Hongliang : un nouveau mari à Wuhan

lundi 4 juin 2012

去武昌蛇山A Walk around Snake Hill in Wuchang

去武昌蛇山La colline aux serpents à Wuchang